1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

1.1. Alters zapewnia, że wszelkie informacje pozyskane od uczestników Kursu zostaną utrzymane w tajemnicy i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyłączeniem pracowników, współpracowników i podwykonawców Alters oraz sytuacji, w których ujawnienie informacji poufnych jest wymagane na podstawie przepisów prawa, wyroku sądowego, ostatecznej decyzji uprawnionego organu lub na żądanie właściwych władz lub organów.
1.2. Alters oświadcza, że podjął wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta wprowadzanych i przetwarzanych w Serwisie, w tym w szczególności:
a) wdrożył środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1, ze zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem, w tym w szczególności:
politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
szyfrowanie danych osobowych,
zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
b) zapewnia, że ustawienia chroniące prywatność są włączone domyślnie,
c) podczas tworzenia i utrzymywania Serwisu stosuje się rozwiązania i technologie o wysokich, sprawdzonych standardach,
d) korzysta z usług globalnych dostawców rozwiązań chmurowych, których serwery są zlokalizowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz, którzy oferują rozwiązania chmurowe zapewniające najwyższy poziom ochrony danych osobowych oraz odpowiednie zabezpieczenia wynikające z Rozporządzenia,
e) Serwis zabezpieczony jest przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej poprzez zastosowanie awaryjnych źródeł zasilania oraz wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych,
f) Serwis chroniony jest przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych i logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.

2. Przetwarzanie danych osobowych dla celów zawarcia oraz realizacji Umowy, której stroną jest Klient

2.1. Alters zapewniając zgodność przetwarzania danych osobowych Klienta z przepisami Rozporządzenia, informuje Klienta o zasadach przetwarzania jego danych osobowych, w celu zawarcia oraz realizacji Umowy, której stroną jest Klient, zgodnie z następującą treścią klauzuli informacyjnej:
a) administratorem danych osobowych Klienta podanych na etapie dokonania zgłoszenia na Kurs, zgodnie z pkt 4.1. Regulaminu, jest spółka Alters Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848577, posiadająca następujący numer identyfikacji podatkowej NIP 8943155683 oraz numer statystyczny REGON 386438289, reprezentowana przez Macieja Kramarza – Prezesa Zarządu,
b) dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu zawarcia oraz wykonania Umowy, w tym przygotowania i przeprowadzenia Kursu, rozliczenia Umowy oraz realizacji prawa do gwarancji zwrotu pieniędzy na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz dla celów związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy,
c) powyższe oznacza, że podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest art. 6 ust 1 lit. Rozporządzenia (tj. dla celów niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia (tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), zaś w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych zawartych w ankiecie wypełnianej przez Klienta przed rozpoczęciem Kursu także na podstawie wyraźnej zgody, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia (chyba, że Klient odmówi wyrażenia zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych przez Administratora),
d) odbiorcami danych osobowych Klienta będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące usługi IT i dostarczające narzędzia/technologie IT na potrzeby świadczenia usług przez Administratora,
e) Administrator informuje jednocześnie, że dane osobowe Klienta, takie jak imię, nazwisko, data odbycia Kursu, mogą być przekazywane do Allen Carr’s Easyway (International) Ltd. z siedzibą w Londynie w związku z realizacją obowiązków Alters wynikających z umowy franczyzowej zawartej pomiędzy Alters, a Allen Carr’s Easyway (International) Ltd. z siedzibą w Londynie w dniu 3 czerwca 2020r. W przypadkach tych dane przetwarzane są zgodnie z decyzjami wykonawczymi Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 28 czerwca 2021 r. wydanymi na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (2000/518/WE), o sygn. C(2021) 4801 final oraz na podstawie Rozporządzenia o sygn. C(2021) 4800 final,
f) dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora,
g) w zakresie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
h) Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
j) dane osobowe Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą jednak przetwarzane, w sposób który skutkowałby wydaniem jakiejkolwiek decyzji lub powodowałby jakiekolwiek inne skutki prawne lub wpływałby w jakikolwiek sposób na sytuację Klienta.
2.2. Treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w pkt 10.1 powyżej, jest przedstawiana Klientowi do zapoznania się na etapie dokonania zgłoszenia na Kurs, zgodnie z pkt 4.1. Regulaminu,, co Klient potwierdza poprzez akceptację oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia oraz realizacji Umowy oraz poprzez złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody albo o odmowie wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 Rozporządzenia zawartych w ankiecie wypełnianej przez Klienta przed rozpoczęciem Kursu.
2.3. W razie wątpliwości zastrzega się, że Alters zastrzega, że Alters nie wymaga od Klientów podania jakichkolwiek dodatkowych danych osobowych, poza danymi niezbędnymi do zawarcia oraz realizacji Umowy, której stroną jest Klient. Oznacza to, że dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta w czasie Kursu, nie będą przetwarzane przez Administratora.

3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta dla celów marketingowych

3.1. Niezależnie od powyższego, Alters zwraca się do Klienta o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym dla potrzeb badania rynku lub zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności Serwisu oraz dostarczania i rekomendowania nowych usług dla Klientów. Zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie cofnięta przez Klienta bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
3.2. Alters zapewniając zgodność przetwarzania danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną z przepisami Rozporządzenia, występując o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych informuje Klienta o zasadach przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z następującą treścią klauzuli informacyjnej:
a) administratorem danych osobowych Klienta podanych na etapie dokonania zgłoszenia na Kurs, zgodnie z pkt 4.1. Regulaminu, jest Alters Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848577, posiadająca następujący numer identyfikacji podatkowej NIP 8943155683 oraz numer statystyczny REGON 386438289, reprezentowana przez Macieja Kramarza – Prezesa Zarządu,
b) dane osobowe Klienta przetwarzane są dla celów marketingowych, w tym dla potrzeb badania rynku lub zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności Serwisu oraz dostarczania i rekomendowania nowych usług dla Klientów,
c) podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia
d) odbiorcami danych osobowych Klienta będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące usługi IT i dostarczające narzędzia/technologie IT na potrzeby świadczenia usług przez Administratora,
e) dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
f) dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych
g) w zakresie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
h) Klient ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez kontakt z Administratorem,
i) Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
i) podanie danych osobowych przez Klienta nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne,
j) dane osobowe Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą jednak przetwarzane, w sposób który skutkowałby wydaniem jakiejkolwiek decyzji lub powodowałby jakiekolwiek inne skutki prawne lub wpływałby w jakikolwiek sposób na sytuację Klienta.
3.3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, Klient potwierdza fakt wyrażenia zgody poprzez akceptację treści oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych.
3.4. Treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w pkt 3.2 powyżej jest przedstawiana Klientowi do zapoznania się przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, co Klient potwierdza poprzez akceptację treści oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
3.5. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Polityka cookies

Alters oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który – poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze osoby odwiedzającej Serwis – pozwala m.in. na zapewnienie prawidłowej pracy Serwisu. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Alters w tym zasady korzystania z plików cookies zostały zamieszczone w polityce prywatności dostępnej na stronie www.allencarr.com.pl.

5. Informacje handlowe

5.1. Alters zwraca się do Klienta o wyrażenie zgody na otrzymywanie od Alters, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail, informacji handlowych o modyfikacjach i nowych usługach dostępnych na Serwisie, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 344 ze zm.).
5.2. W razie wątpliwości zastrzega się, że powyższa zgoda jest równoznaczna z udzieleniem zgody na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, o których mowa w ustawie 16 lipca 2004r. – prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 576 ze zm.).
5.3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Alters, Klient potwierdza fakt wyrażenia zgody poprzez akceptację treści oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Alters, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail, informacji handlowych o modyfikacjach i nowych usługach dostępnych na Serwisie, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 344 ze zm.).