Regulamin

korzystania z serwisu internetowego www.allencarr.com.pl oraz świadczenia usług
Ważny od dnia 30.08.2021r.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia oraz korzystanie z dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.allencarr.com.pl, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
1.2. Podmiotem świadczącym usługi, o których mowa w pkt 1.1. powyżej, jest spółka Alters Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848577, posiadająca następujący numer identyfikacji podatkowej NIP 8943155683 oraz numer statystyczny REGON 386438289, reprezentowana przez Macieja Kramarza – Prezesa Zarządu.

2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.
b) Serwis – rozumie się przez to stronę internetową www.allencarr.com.pl, za pośrednictwem której Alters oferuje Kursy.
c) Alters – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, będący właścicielem oraz operatorem Serwisu, jak również podmiotem uprawnionym do organizowania oraz przeprowadzania Kursów z wykorzystaniem metody Allen Carrs’s Easyway na podstawie umowy franczyzowej zawartej pomiędzy Allen Carr’s Easyway (International) Ltd. z siedzibą w Londynie w dniu 3 czerwca 2020r.
d) Kursie – rozumie się przez to kurs jak poradzić sobie z rzuceniem nałogu metodą Allen Carrs’s Easyway, oferowany za pośrednictwem Serwis skierowany do osób borykających się z nałogami. Kurs obejmuje sesję podstawową trwającą około 6 godzin zegarowych (odpłatną). Niezależnie od Kursu podstawowego (odpłatnego), Klient ma możliwość uczestnictwa w dwóch nieodpłatnych sesjach uzupełniających (tzw. wzmacniających). W razie wątpliwości zastrzega się, że Kurs nie stanowi leczenia odwykowego, jak również nie stanowi terapii uzależnień w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Kurs nie jest również skierowany do osób chcących korzystać z ww. metody dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub chcących nabyć uprawnienia do przeprowadzania kursów.
e) Klient (uczestnik Kursu) – rozumie się przez to osobę, która zawarła Umowę. Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
f) Cenniku – rozumie się przez to publikowaną w ramach Serwisu informację, w której Alters określił warunki i wysokość odpłatności za poszczególne warianty Kursów.
g) Umowie – rozumie się przez to umowę zawartą między Alters, a Klientem obejmującą uczestnictwo w wybranym Kursie organizowanym przez Alters na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin stanowi integralną część Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest zatwierdzenie płatności za Kurs przez Alters.

3. Dostęp do Serwisu

3.1. Klient może korzystać z Serwisu za pomocą dowolnego komputera podłączonego do Internetu, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Opera lub Mozilla FireFox w aktualnej wersji. Korzystanie z innych przeglądarek następuje na odpowiedzialność Klienta.

4. Szczegółowe zasady nabywania Kursów za pośrednictwem Serwisu

4.1. Akceptując warunki przedstawione w treści oferty Kursów, Klient w celu dokonania zakupu Kursu dokonuje wyboru Kursu (w zależności od dostępności) oraz formy jego przeprowadzenia, a następnie dokonuje wyboru opcji Kup Teraz. Na etapie zakupu Kursu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji jak również do zapoznania się z treścią wymaganych prawem pouczeń oraz potwierdzenia.
4.2. Po dokonaniu zgłoszenia na Kurs zgodnie z pkt 4.1. powyżej, Klient otrzyma – na wskazany przez niego adres e-mail – potwierdzenie dokonania wyboru Kursu wraz z informacją o wybranym Kursie oraz danymi do przelewu.
4.3. Udział w Kursie jest płatny. Cennik stanowi załącznik do Regulaminu, jest jego integralną częścią i znajduje się pod adresem www.allencarr.com.pl. Płatności dokonywane są w PLN.
4.4. Oferta Kursu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich realizacji lub na podstawie decyzji Alters bez uprzedniego zawiadamiania Klientów – z tym zastrzeżeniem, że dotychczas zawarte Umowy pozostają wiążące.
4.5. Płatności z tytułu nabytych Kursów dokonywane są za pośrednictwem Alters za pomocą następujących metod płatności: przelew on – line, karta płatnicza (dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro), BLIK. Szczegółowe zasady dokonywania płatności, w tym zasady przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych dostawców usług płatniczych określone są w regulaminach obowiązujących u danego dostawcy.
4.6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
4.7. Do zawarcia Umowy dochodzi z momentem zatwierdzenia płatności przez Alters z dniem uznania rachunku bankowego Alters. . Umowa zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Klientiem, a Alters.
4.8. W odniesieniu do Kursów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, Klientom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminach oraz na zasadach wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. – o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 287 ze zm.), tj. bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Treść informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia wraz ze wzorem formularza odstąpienia od Umowy oraz informacją o przypadkach, w których Klient nie będzie uprawniony do skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, jest przedstawiana Klientowi do zapoznania się również na etapie rejestracji, o której mowa w pkt 4.1., co Klient potwierdza poprzez akceptację oświadczenia o zapoznaniu się z treścią pouczenia o odstąpieniu od Umowy.
4.9. Potwierdzenie zawarcia Umowy wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej). W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony Umowy otrzymują , tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, datę nabycia Kursu, opis Kursu, jak również treść zaakceptowanej wcześniej informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od Umowy w terminach oraz na zasadach wynikających z Regulaminu oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. – o prawach konsumenta wraz z wzorem formularza odstąpienia od Umowy albo o braku prawa do odstąpienie od umowy na podstawie art. 38 ust. 1 ww. ustawy.
4.10. Klient zobowiązany jest do posługiwania się prawdziwymi danymi w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz nienaruszający praw osób trzecich. Klient akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości, że dostarczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

5. Warunki uczestnictwa w Kursie

5.1. Kursy są organizowane – w zależności od zakupionego Kursu – jako Kursy indywidualne (1 uczestnik) lub Kursy grupowe obejmujące od 5 do 15 uczestników (w przypadku Kursów organizowanych w systemie on-line) albo kursy grupowe od 10 do 20 uczestników Kursu (w przypadku Kursów stacjonarnych).
5.2. W przypadku Kursów grupowych, liczba uczestników Kursów jest ograniczona. Zakup Kursu odbywa się według kolejności zgłoszeń dokonanych zgodnie z pkt 4.1. powyżej. Koniec przyjmowania zgłoszeń na dany Kursu jest na 2 dni przed terminem Kursu.
5.3. Każdy z Kursów przeprowadzany jest w systemie on line albo w formie Kursów stacjonarnych. Dla potrzeb przeprowadzenia Kursu w systemie on – line Alters korzysta z usług dostawców narzędzi do wideokonferencji, których serwery są zlokalizowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz, którzy oferują rozwiązania chmurowe zapewniające najwyższy poziom ochrony danych osobowych oraz odpowiednie zabezpieczenia wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1, ze zm.).
5.4. Uczestnictwo w Kursie organizowanym w systemie on-line możliwe jest za pomocą dowolnego komputera podłączonego do Internetu, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Opera lub Mozilla FireFox w aktualnej wersji, mikrofon oraz kamerę. Korzystanie z innych przeglądarek następuje na odpowiedzialność Klienta. Posiadanie włączonej kamery jest warunkiem uczestnictwa w Kursie. Link do wideokonferencji wysyłany jest do uczestnika Kursu przed planowaną godziną rozpoczęcia Kursu z indywidualnym kodem dostępu. Każdy z uczestników szkolenia zobowiązany jest do zarejestrowania na Kurs oraz sprawdzenia czy urządzenie z którego korzysta spełnia wymogi techniczne i pozwala na połączenie.
5.5. Kursy odbywają się w czasie rzeczywistym. Kursy odbywają się w wyznaczonym terminie i nie są dostępne w formie nagrania.
5.6. Warunkiem uczestniczenia w Kursie jest zawarcie Umowy oraz – w przypadku Kursów grupowych – zebranie minimalnej liczby uczestników Kursu.
5.7. W przypadku Kursów grupowych każdy z Klientów uczestniczących w Kursie jest uprawniony do interakcji z prowadzącym i innymi uczestnikami Kursu.
5.8. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w Kursie, uczestnik jest zobowiązany natychmiast odwołać swoje uczestnictwo. Rezygnacja uczestnictwa w Kursie jest nieodpłatna. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Kursie Indywidualnym rezygnacja dokonana na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Kursu Indywidualnego jest bezpłatna. W przypadku Kursów grupowych rezygnacja dokonana na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Kursu grupowego jest bezpłatna. W sytuacji, o której mowa w niniejszym punkcie, Alters zaproponuje uczestnikowi wybór nowego terminu Kursu lub zwrot pieniędzy. Zwrot pieniędzy dokonywany jest w terminie 14 dni od dnia przekazania dyspozycji przez uczestnika. W przypadku dokonania rezygnacji w terminie późniejszym, niżej określony powyżej, albo nie pojawienia się uczestnika na Kursie, Uczestnikowi nie przysługuje prawo wyboru nowego terminu Kursu, jak również Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu pieniędzy za Kurs.
5.9. Alters zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania Kursu ze stosownym wyprzedzeniem z ważnych przyczyn, w tym przypadku choroby trenera lub w przypadku, w którym nie zostanie zebrana minimalna liczba uczestników Kursu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Alters zaproponuje uczestnikowi wybór nowego terminu Kursu lub zwrot pieniędzy. Zwrot pieniędzy dokonywany jest w terminie 7 dni od dnia przekazania dyspozycji przez uczestnika.
5.10. Zwrot pieniędzy dokonywany jest w terminie 14 dni od dnia przekazania dyspozycji przez Klienta. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Alters dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
5.11. Zawierając Umowę, Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i faktów, o których dowiedział się w czasie Kursu, niezależnie od formy przekazania lub pozyskania tych informacji i ich źródła bez konieczności opatrywania tych informacji przez Alters lub innych uczestników Kursu dodatkową klauzulą poufności.
5.12. W razie wątpliwości zastrzega się, że Klienci nie są uprawnieni do nagrywania, jak również nie są uprawnieni do rejestrowania w jakiejkolwiek formie przebiegu Kursu.
5.13. Uczestnicy Kursu nie są uprawnieni do wykorzystywania informacji pozyskanych na Kursie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również do prowadzenia – w oparciu o pozyskane informacje – Kursów opartych o Metodę Allen Carrs’s Easyway.
5.14. Klientom zabrania się wykorzystania Serwisu do wyrażania treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszającym prawa Alters oraz Allen Carr’s Easyway (International) Ltd. z siedzibą w Londynie, jak również podejmowania czynności naruszających dobra osobiste innych osób, promujących inne strony internetowe, zawierające treści o charakterze reklamowym, jak również do podejmowania ww. działań w trakcie Kursu.

6. Sesje uzupełniające (tzw. wzmacniające)

6.1. Po zakończeniu Kursu przez Klienta, Klient ten otrzymuje informacje o możliwości uczestnictwa, w razie istnienia takiej potrzeby, w dwóch sesjach uzupełniających (tzw. wzmacniających), trwających po 5-6 godziny zegarowe każda. Terminy sesji uzupełniających zostaną wyznaczone w terminie do 3 miesięcy od daty Kursu podstawowego.
6.2. Uczestnictwo w sesjach uzupełniających jest nieodpłatne.
6.3. Szczegółowe terminy sesji uzupełniających dostępne będą w Serwisie.
6.4. Uczestnictwo w sesjach uzupełniających jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi jeden z warunków skorzystania przez Klienta z gwarancji zwrotu pieniędzy, o której mowa w pkt 8 regulaminu.

7. Reklamacje

7.1. Alters dokłada wszelkich starań do zapewnienia Klientom stałego dostępu do Serwisu oraz należytej staranności w świadczeniu usług.
7.2. Reklamacje w formie pisemnej należy składać na adres korespondencyjny Alters, tj. Alters Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław, lub elektronicznie pod adres kontakt@allencarr.com.pl .
7.3. Reklamacje powinny zawierać następujące elementy
a) dane Klienta: imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny Klienta (adres zamieszkania albo adres e-mail),
c) data Kursu,
d) szczegółowy opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
7.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich wniesienia przez Klienta, chyba, że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Alters wezwie Klienta na wskazany adres do uzupełnienia braków formalnych reklamacji. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie od daty otrzymania przez Alters uzupełnionej reklamacji.
7.5. Z prawa do reklamacji wyłączone są wszystkie te wypadki i sytuacje, które na mocy niniejszego Regulaminu wyłączają odpowiedzialność Alters.

8. Gwarancja zwrotu pieniędzy

8.1. Na zasadach i warunkach określonych w pkt 8.2. – 8. 4 poniżej, Alters udziela Klientowi gwarancji zwrotu środków pieniężnych stanowiących równowartość zakupionego Kursu w przypadku, w którym w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia Kursu przez Klienta, Klient nie rzucił nałogu alkoholowego.
8.2. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, Klient musi spełnić łącznie wszystkie poniższe wymagania:
a) zawrzeć Umowę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) zakończyć Kurs, tj. osobiście uczestniczyć w 6 – godzinnej sesji podstawowej,
c) w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia Kursu przez Klienta, Klient weźmie udział w 2 sesjach uzupełniających (bez możliwości zmiany terminów sesji),
d) nie może spóźnić się na którąkolwiek z sesji o więcej niż 15 minut,
e) zgłosi reklamację zgodnie z pkt 7 Regulaminu.
8.3. Prawo gwarancji zostaje wyłączone w przypadku podejrzenia lub pozyskania informacji o naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w tym któregokolwiek ze złożonych oświadczeń.
8.4. Zwrot środków pieniężnych stanowiących równowartość zakupionego Kursu dokonywany jest przez Alters w terminie 14 dni na wskazane przez Klienta konto bankowe na podstawie przesłanego przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego. Natomiast w .przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez uczestnika Kursu kartą płatniczą Alters dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

9. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

9.1. Alters zapewnia, że wszelkie informacje pozyskane od uczestników Kursu zostaną utrzymane w tajemnicy i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyłączeniem pracowników i współpracowników i podwykonawców Alters oraz sytuacji, w których ujawnienie informacji poufnych jest wymagane na podstawie przepisów prawa, wyroku sądowego, ostatecznej decyzji uprawnionego organu lub na żądanie właściwych władz lub organów.
9.2. Alters oświadcza, że podjął wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta wprowadzanych i przetwarzanych w Serwisie, w tym w szczególności:
a) wdrożył środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1, ze zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem, w tym w szczególności:
politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
szyfrowanie danych osobowych,
zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
b) zapewnia, że ustawienia chroniące prywatność są włączone domyślnie,
c) podczas tworzenia i utrzymywania Serwisu stosuje się rozwiązania i technologie o wysokich, sprawdzonych standardach,
d) korzysta z usług globalnych dostawców rozwiązań chmurowych, których serwery są zlokalizowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz, którzy oferują rozwiązania chmurowe zapewniające najwyższy poziom ochrony danych osobowych oraz odpowiednie zabezpieczenia wynikające z Rozporządzenia,
e) Serwis zabezpieczony jest przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej poprzez zastosowanie awaryjnych źródeł zasilania oraz wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych,
f) Serwis chroniony jest przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych i logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.

10. Przetwarzanie danych osobowych dla celów zawarcia oraz realizacji Umowy, której stroną jest Klient

10.1. Alters zapewniając zgodność przetwarzania danych osobowych Klienta z przepisami Rozporządzenia, informuje Klienta o zasadach przetwarzania jego danych osobowych, w celu zawarcia oraz realizacji Umowy, której stroną jest Klient, zgodnie z następującą treścią klauzuli informacyjnej:
a) administratorem danych osobowych Klienta podanych na etapie dokonania zgłoszenia na Kurs, zgodnie z pkt 4.1. Regulaminu, jest spółka Alters Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848577, posiadająca następujący numer identyfikacji podatkowej NIP 8943155683 oraz numer statystyczny REGON 386438289, reprezentowana przez Macieja Kramarza – Prezesa Zarządu,
b) dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu zawarcia oraz wykonania Umowy, w tym przygotowania i przeprowadzenia Kursu, rozliczenia Umowy oraz realizacji prawa do gwarancji zwrotu pieniędzy na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz dla celów związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy,
c) powyższe oznacza, że podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest art. 6 ust 1 lit. Rozporządzenia (tj. dla celów niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia (tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), zaś w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych zawartych w ankiecie wypełnianej przez Klienta przed rozpoczęciem Kursu także na podstawie wyraźnej zgody, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia (chyba, że Klient odmówi wyrażenia zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych przez Administratora),
d) odbiorcami danych osobowych Klienta będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące usługi IT i dostarczające narzędzia/technologie IT na potrzeby świadczenia usług przez Administratora,
e) Administrator informuje jednocześnie, że dane osobowe Klienta, takie jak imię, nazwisko, data odbycia Kursu, mogą być przekazywane do Allen Carr’s Easyway (International) Ltd. z siedzibą w Londynie w związku z realizacją obowiązków Alters wynikających z umowy franczyzowej zawartej pomiędzy Alters, a Allen Carr’s Easyway (International) Ltd. z siedzibą w Londynie w dniu 3 czerwca 2020r. W przypadkach tych dane przetwarzane są zgodnie z decyzjami wykonawczymi Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 28 czerwca 2021 r. wydanymi na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (2000/518/WE), o sygn. C(2021) 4801 final oraz na podstawie Rozporządzenia o sygn. C(2021) 4800 final,
f) dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora,
g) w zakresie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
h) Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
j) dane osobowe Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą jednak przetwarzane, w sposób który skutkowałby wydaniem jakiejkolwiek decyzji lub powodowałby jakiekolwiek inne skutki prawne lub wpływałby w jakikolwiek sposób na sytuację Klienta.
10.2. Treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w pkt 10.1 powyżej, jest przedstawiana Klientowi do zapoznania się na etapie dokonania zgłoszenia na Kurs, zgodnie z pkt 4.1. Regulaminu,, co Klient potwierdza poprzez akceptację oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia oraz realizacji Umowy oraz poprzez złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody albo o odmowie wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 Rozporządzenia zawartych w ankiecie wypełnianej przez Klienta przed rozpoczęciem Kursu.
10.3. W razie wątpliwości zastrzega się, że Alters zastrzega, że Alters nie wymaga od Klientów podania jakichkolwiek dodatkowych danych osobowych, poza danymi niezbędnymi do zawarcia oraz realizacji Umowy, której stroną jest Klient. Oznacza to, że dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta w czasie Kursu, nie będą przetwarzane przez Administratora.

11. Przetwarzanie danych osobowych Klienta dla celów marketingowych

11.1. Niezależnie od powyższego, Alters zwraca się do Klienta o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym dla potrzeb badania rynku lub zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności Serwisu oraz dostarczania i rekomendowania nowych usług dla Klientów. Zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie cofnięta przez Klienta bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
11.2. Alters zapewniając zgodność przetwarzania danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną z przepisami Rozporządzenia, występując o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych informuje Klienta o zasadach przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z następującą treścią klauzuli informacyjnej:
a) administratorem danych osobowych Klienta podanych na etapie dokonania zgłoszenia na Kurs, zgodnie z pkt 4.1. Regulaminu, jest Alters Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848577, posiadająca następujący numer identyfikacji podatkowej NIP 8943155683 oraz numer statystyczny REGON 386438289, reprezentowana przez Macieja Kramarza – Prezesa Zarządu,
b) dane osobowe Klienta przetwarzane są dla celów marketingowych, w tym dla potrzeb badania rynku lub zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności Serwisu oraz dostarczania i rekomendowania nowych usług dla Klientów,
c) podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia
d) odbiorcami danych osobowych Klienta będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące usługi IT i dostarczające narzędzia/technologie IT na potrzeby świadczenia usług przez Administratora,
e) dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
f) dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych
g) w zakresie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
h) Klient ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez kontakt z Administratorem,
i) Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
i) podanie danych osobowych przez Klienta nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne,
j) dane osobowe Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą jednak przetwarzane, w sposób który skutkowałby wydaniem jakiejkolwiek decyzji lub powodowałby jakiekolwiek inne skutki prawne lub wpływałby w jakikolwiek sposób na sytuację Klienta.
11.3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, Klient potwierdza fakt wyrażenia zgody poprzez akceptację treści oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych.
11.4. Treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w pkt 11.2 powyżej jest przedstawiana Klientowi do zapoznania się przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, co Klient potwierdza poprzez akceptację treści oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

12. Polityka cookies

Alters oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który – poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze osoby odwiedzającej Serwis – pozwala m.in. na zapewnienie prawidłowej pracy Serwisu. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Alters w tym zasady korzystania z plików cookies zostały zamieszczone w polityce prywatności dostępnej na stronie www.allencarr.com.pl.

13. Informacje handlowe

13.1. Alters zwraca się do Klienta o wyrażenie zgody na otrzymywanie od Alters, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail, informacji handlowych o modyfikacjach i nowych usługach dostępnych na Serwisie, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 344 ze zm.).
13.2. W razie wątpliwości zastrzega się, że powyższa zgoda jest równoznaczna z udzieleniem zgody na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, o których mowa w ustawie 16 lipca 2004r. – prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 576 ze zm.).
13.3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Alters, Klient potwierdza fakt wyrażenia zgody poprzez akceptację treści oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Alters, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail, informacji handlowych o modyfikacjach i nowych usługach dostępnych na Serwisie, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 344 ze zm.).

14. Odpowiedzialność Alters

14.1. Alters podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
14.2. Alters zapewni pomoc techniczną w zakresie obsługi Serwisu. Pomoc techniczna dostępna jest e-mailowo pod adresem kontakt@allencarr.com.pl oraz telefonicznie (numer kontaktowy na stronie 713073227).
14.3. Alters nie gwarantuje czasu reakcji w zakresie pomocy technicznej, jednak dołoży wszelkich starań, aby realizowana była ona w jak najszybciej, w ramach aktualnych możliwości.
14.4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa Alters nie ponosi odpowiedzialności:
a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu,
b) za prawdziwość lub rzetelność danych udostępnionych przez Klienta na etapie zakupu Kursu oraz w trakcie Kursu oraz sesji uzupełniających,
c) za przerwy w działaniu narzędzi do wideokonferencji wykorzystywanych przez Alter do prowadzenia Kursów wynikające z przyczyn niezależnych od Alters,
d) za naruszenia lub szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem przez Klienta z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Klient łączy się z Serwisem (w razie wątpliwości zastrzega się, że Alters nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ujawnienia osobom trzecim przez Klienta).
14.5. Alters nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od Alters w tym w szczególności w przypadku wystąpienia awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań podmiotów trzecich, za które to podmioty Alters nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sprzętu, awaria sieci internetowej/telekomunikacyjnej, awaria sieci intranetowej, awaria sieci elektroenergetycznej) oraz ograniczeń w dostępie narzuconych przez Alters sieci, z których korzysta Klient, a które technicznie lub technologicznie warunkują możliwość korzystania z Serwisu lub w przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, które w zawarcia Umowy nie mogły być przez Alters przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne w szczególności: stan epidemii lub stan wyjątkowy wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wojna, pożar, susza, powódź, inne naturalne klęski, nowe przepisy prawne, strajki.

15. Przerwy w korzystaniu z Serwisu

15.1. Alters gwarantuje, iż dołoży należytej staranności celem zapewnienia Klientom dostępu do Serwisu w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w pkt 15.2 – 15.4 poniżej.
15.2. Alters zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych skutkujących przerwą w dostępie do Serwisu codziennie pomiędzy godziną 0:00 a 01:00, przy czym przerwy te mogą mieć krótszy czas trwania. Występowanie tego rodzaju przerw nie będzie po stronie Alters powodowało powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta.
15.3. Alters nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za mogące wystąpić przerwy w działaniu Serwisu, a wynikające z:
a) okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań podmiotów trzecich, za które to podmioty Alters nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sprzętu, awaria sieci internetowej/telekomunikacyjnej, awaria sieci intranetowej, awaria sieci elektroenergetycznej),
b) okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez Alters sieci, z których korzysta Klient, a które technicznie lub technologicznie warunkują możliwość korzystania z Serwisu oraz uczestnictwa w Kursach,
c) używania przez Klienta nieoryginalnych sprzętów, oprogramowania lub plików.
15.4. Poza wypadkiem opisanym w pkt 15.2. Alters dopuszcza możliwość zajścia wystąpienia dalszych przerw technicznych skutkujących wystąpieniem niemożliwości korzystania z Serwisu. W każdym takim przypadku Alters będzie zawiadamiał Klienta poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie logowania do Serwisu wskazując datę wystąpienia przerwy i przewidywany czas jej trwania.

16. Inne postanowienia

16.1. Wszystkie działania podejmowane przez Klienta w ramach Serwisu oraz zawartych Umów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem działania Serwisu.
16.2. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1052 ze zm.). Wyłączne prawa autorskie do Serwisu należą do Alters, który jest również uprawniony do korzystania ze znaku towarowego oraz metody Allen Carrs’s Easyway na podstawie umowy franczyzowej zawartej pomiędzy Allen Carr’s Easyway (International) Ltd. z siedzibą w Londynie w dniu 3 czerwca 2020r.
16.3. Wyłącznie prawa własności intelektualnej oraz prace wytworzone przez Allen Carr, Allen Carr’s Easyway (International) Ltd. z siedzibą w Londynie lub jakąkolwiek inną osobę w odniesieniu do metody Allen Carrs’s Easyway, niezależnie od sposobu i formy utrwalenia, jak również sposobu rozpowszechnienia należą do Allen Carr’s Easyway (International) Ltd. z siedzibą w Londynie.
16.4. Korzystanie z Serwisu przez Klienta nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Alters, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
16.5. Alters zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
16.6. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu lub konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do znowelizowanych przepisów prawa.
16.7. Nowy Regulamin wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
16.8. Prawem właściwym dla interpretacji niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
16.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 344 ze zm.).
b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (teks jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.).
c) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1052 ze zm.),
d) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1, ze zm.).